Tài liệu tham khảo Đề tài cấp Bộ

TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ TÀI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC VÀ KIỂM SOÁT THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

  Thư ký đề tài: Bùi Đức Hiển

I. Tài liệu tham khảo Tiếng Việt

 1. TS. Vũ Hồng Anh, (2005) “Về giám sát Hiến pháp ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, (01).
 2. PGS. TS  Lê  Thanh Bình, (2008) Truyền thông đại chúng và phát triển xã hội, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr. 285- 292.
 3. BCHTW Đảng khóa X, (2010) Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XI – Trong Báo “Pháp luật Việt Nam” của Bộ Tư pháp, (256), (259).
 4. Hoàng Chí Bảo, (2005) “Những nhân tố chi phối quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”; Tạp chí Lý luận chính trị, (10), Tr. 29-33, Hà Nội.
 5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành trung ương – Ban chỉ đạo tổng kết lý luận, (2005) Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 – 2006), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 6. C.Mác, P.Ăng-ghen, (1980) Tuyển tập, tập I, NXB Sự thật.
 7. C.Mac-Ph.Ănghen, (1983) Tuyển tập IV, NXB Sự thật, H.
 8. NXB Chính trị quốc gia, (2002) Khái quát về chính quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, H.
 9. Lê Văn Cảm, Dương Bá Thành, (2010) “Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nuớc (và cả quyền lập pháp) trong Nhà nuớc pháp quyền: Một số vấn đề lý luận cơ bản”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (1), tr.11-13.
 10. Lê Cảm, (2002) “Học thuyết Nhà nước pháp quyền – Một số vấn đề trong lịch sử hình thành và phát triển”, Tạp chí Nghiên cứu Pháp luật, (10), trang 15-22;
 11. Đặng Công Cường, Vai trò của toà án trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật họ; Người hướng dẫn: GS TS Lê Minh Tâm.
 12. Jay M. Shafitz, (2002) Từ điển chính quyền và chính trị Hoa Kỳ, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 78.
 13. NXB Chính trị Quốc gia, Lịch sử Chính phủ Việt Nam, tập 3, Hà Nội 2008.
 14. Tống Công Cường, (1999) “Mô hình tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước” , Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 10 (138), Tr.55 – 63;
 15. Nxb Chính trị quốc gia, (2009) Một số vấn đề về tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, Hà Nội, tr. 84-88.
 16. PGS.TS. Vũ Hoàng Công, (2009) Xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb. Chính trị – Hành chính, Hà Nội, tr. 226, 227.
 17. Lê Đình Chân, (1972) Luật Hiến pháp, cuốn hạ, Sài Gòn;
 18. Lê Lan Chi, (2006) “Một số ý kiến về hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự nhìn từ yêu cầu chuyển đổi viện kiểm sát thành viện công tố”; Tạp chí Nhà nước và pháp luật (3), tr.73-75.
 19. Nguyến Duy Cần, Trang tử tinh hoa. NXB Thanh niên, 2000.
 20. Nguyễn Mạnh Cường, (2002) “Yêu cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền đối với đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp”, Tạp chí Nghiên cứu pháp luật, (10), trang 30-36.
 21. NXB Cửu Long, (1992) Kinh Chu Dịch bản nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh.
 22. Marcel Prélot, Georges Lescuyer, (1975) Lịch sử các tư tưởng chính trị, Dalloz. ( Bản dịch tiếng Việt thuộc Chương trình KH-CN: KX-05, Đề tài: KX 05-02). Tài liệu không xuất bản.
 23. Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê, (1994) Tuân Tử, NXB Văn hoá.
 24. Giản Chi, Nguyễn Hiến Lê, (1992) Đại cương triết học Trung Quốc, quyển 2. NXB Thành phố Hồ Chí Minh;
 25. Đoàn Trung Còn dịch, Mạnh Tử, tập hạ, NXB Thuận Hóa, Huế, 1996.
 26. §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, (2006) V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X, NXB chÝnh trÞ Quèc gia. Hµ Néi, tr.126-127;
 27. Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa  Kỳ, Các quyền con người được hiến pháp bảo đảm, Phòng Thông tin – Văn hoá.
 28. PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung, (2008) “Bản tính tùy tiện của Nhà nước”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (11);
 29. Nguyễn Đăng Dung, (2006) Nhà nước và trách nhiệm của nhà nước, Nxb. Tư pháp, Hà Nội. Nội dung: Tìm hiểu về nhà nước dân chủ, trách nhiệm và tầm quan trọng của nhà nước và xã hội, phân định rạch ròi giữa xã hội chính trị và xã hội dân sự. Mối quan hệ giữa lập pháp và hành pháp. Mối quan hệ giữa chính trị và hành chính một cách phân chia quyền lực nhà nước. Quan hệ giữa trung ương và địa phương. Toà án một bộ phận hợp thành của nhà nước;
 30. Đào Hữu Dân, (2006) Mối quan hệ giữa cơ quan Cảnh sát điều tra với Viện kiểm sát trong điều tra vụ án hình sự : LATS Luật học : 62.38.70.01/ Nơi xuất bản H. Mô tả vật lý 180 tr., pl. ; 30 cm + 1 tt  Phụ chú luận văn, luận án Học viện Cảnh sát Nhân dân; Ngày bảo vệ: 29/12/2006  Phụ chú thư mục Thư mục: tr. 175-180  Tóm tắt Phân tích hoạt động điều tra trong quá trình giải quyết vụ án hình sự của cơ quan điều tra; những vấn đề đặt ra trong thực tiễn giải quyết quan hệ giữa cơ quan cảnh sát điều tra với viện kiểm sát qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giữa hai cơ quan này trong điều tra các vụ án hình sự, phòng chống tội phạm trong thời gian tới.
 31. Nguyễn Đăng Dung, Tài phán Hiến pháp ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay, Trong sách đã dẫn: Tài phán Hiến pháp và vấn đề…, tr. 195;
 32. Luận văn thạc sĩ Luật học  Trần Ngọc Định, (2004) Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tổ chức và hoạt động của cơ quan giám sát hiến pháp ở một số nước trên thế giới, Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Hồng Anh . – H, 113 tr.
 33. Luận án tiến sĩ luật học Lê Thành Dương, (2002) Đổi mới tổ chức và hoạt động của toà án nhân dân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay; Người hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Hồng Dương, TS. Lê Hữu Thể . – H – 208 tr.
 34. Bùi Xuân Đức, Bàn về mô hình bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam: Sự cần thiết xác lập cơ chế tài phán Hiến pháp. Trong sách đã dẫn: Tài phán Hiến pháp và vấn đề…, tr. 209-210.
 35. PGS.TS. Bùi Xuân Đức, (1994) “Hoàn thiện cơ chế trách nhiệm của Chính phủ và các thành viên Chính phủ” Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (12), 2002.
 36. Trần Ngọc Đường – Chu Văn Thành, Mối quan hệ pháp lý giữa cá nhân công dân với nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 6.
 37. Trần Ngọc Đường, (2010) Bàn về thực trạng và nhu cầu pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và pháp luật về quyền con người theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (15), tr.8-9.
 38. Trần Ngọc Đường, Bàn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan tài phán Hiến pháp ở Việt Nam,  Trong sách đã dẫn: Tài phán Hiến pháp và vấn đề…, tr. 186 và 190.
 39. TS. Nguyễn Minh Đoan, (2007) “Quyền lực nhà nước là thống nhất và sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam” Tạp chí Luật học, Trường Đại học luật Hà Nội, (2), 27-33.
 40. TS. Nguyễn Minh Đoan, (2007) “Nguyên tắc quyền lực nhà nướclà thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, Viện nhà nước pháp luật, (5), tr 3-8;
 41. C.L.Montesquieu, (1996) Tinh thần pháp luật. NXB Giáo dục, Hà Nội, tr.101.
 42. Nguyễn Thị Hồi, (2005) Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước,  Nxb Tư pháp, tr.232.
 43.  Đỗ Ngọc Hải, Hiến pháp năm 1946 bản hiến pháp đặt nền móng cho nền lập hiến Nhà nước Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, H, 2006, tr.18-19.
 44. Phạm Văn Hùng, (2010)Sự cần thiết phải thừa kế, bổ sung cơ chế tổ chức quyền lựuc trong Dự thảo Cương lĩnh”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (19), tr.12-13.
 45. Cao Xuân Huy, (1995) Tư tưởng phương Đông- gợi những điểm nhìn tham chiếu, NXB Văn học, H.
 46. Nguyễn Thị Hồi, Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước / Thư viện Đại học quốc gia Hà Nội.
 47. Lê Quốc Hùng, Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam : LA TS luật học : 5.05.01 / Lê Quốc Hùng;
 48. Trương Thị Hồng Hà, (2004) “Hoàn thiện cơ chế pháp lý đảm bảo chức năng giám sát của Quốc hội trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, (03) , tr. 33 – 41;
 49. Lê Quốc Hùng, (2004) Thống nhất phân công và phối hợp quyền lực nhà nước ở Việt Nam, Tư pháp.
 50. Tô Văn Hoà, (2007) Tính độc lập của toà án, Sách tham khảo, Nơi xuất bản H. : Lao động, Mô tả vật lý 588tr. ; 21cm  Tóm tắt Nghiên cứu nguyên tắc nhà nước pháp quyền và sự cần thiết của tính độc lập của toà án về các khía cạnh lý luận và thực tiễn ở các nước Đức, Mỹ, Pháp, Việt Nam cùng một số các kiến nghị đối với Việt Nam.
 51. PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên, (2007) “Nhiệm vụ cải cách tư pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở việt nam” Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Viện nhà nước và pháp luật (10), tr: 27-35;
 52. PGS. TS. Hà Thị Mai Hiên, (2008) “Bàn về nguyên tắc tổ chức toà án và sự độc lập của hoạt độc lập xét xử ở Việt Nam”, Tạp chí nhà nước Và pháp luật, Viện nhà nước và Pháp luật, (10), Tr 15-22;
 53. Hồ Việt Hạnh, Bộ phận công tố: Điểm tranh chấp quyền lực giữa nhánh hành pháp và tư pháp Nhật Bản. Loại tài liệu Bài trích  Ngôn ngữ vie  Phân loại BBK S8(5Nh) Tài liệu chủ (Nguồn trích) 2004. – Số 6. – Tr.21-25.- Nghiên cứu Nhật Bản & Đông Bắc Á.
 54. GS.TS. Nguyễn Duy Gia, Quan niệm về phân công quyền lực và chức năng tài phán hành chính (tìm trên mạng).
 55. Nxb. Khoa học Xã hội, (1994) Từ điển Tiếng Việt, Hà Nội.
 56. Nguyễn Mạnh Kháng, Cơ sở khoa học của cơ chế kiểm tra-giám sát quyền lực nhà nước. Trong sách: GS.TSKH Đào Trí úc, PGS.TS Võ Khánh Vinh (Đồng chủ biên). Giám sát và cơ chế giám sát… (Sách chuyên khảo đã dẫn). tr.41.
 57. TS.Phạm Tuấn Khải, (2009) “Đổi mới tổ chức và hoạt động chính phủ theo yêu cầu nhà nước pháp quyền XHCN”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng quốc hội, (2+3), tr.44 – 50;
 58. Nguyễn Mạnh Kháng, (2003) “Cơ chế kiểm soát quyền lực và vấn đề bộ máy nhà nước”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (8), tr.20-24 ;
 59. PGS. TS. Nguyễn Mạnh Kháng, (2008) “Bàn về chức năng tố tụng của toà án và vấn đề độc lập của hoạt động xét xử”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, Viện nhà nước và pháp luật (10), Tr 23-27;
 60. Nxb Tiến bộ, Matxcơva, (1979) V.I. Lênin, Toàn tập, tập 12, tr. 127.
 61. Nxb Tiến bộ, Matxcơva, (1976) Lênin toàn tập, T.33, tr.333.
 62. Nxb Tiến bộ, Matxcơva, (1977), Lênin toàn tập, T.36, tr.65.
 63. NXB Sự thật, (1959) V.I.Lênin. Tuyển tập, quyển II, phần I. H.
 64. NXB Sự thật, (1959) V.I.Lênin. Tuyển tập, quyển II, phần II, H.
 65. NXB Tri thức, (2005) John Locke. Khảo luận thứ hai về chính quyền.
 66. Th.S. Phạm Thế Lực, (2008) “Ý nghĩa của lý thuyết phân quyền trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp. Văn phòng quốc hội (11), Tr. 18-23.
 67. Quốc hội và cơ quan tư pháp Cộng hoà Pháp và Ba Lan / ThS. Phan Trung Lý và ThS. Mai Xuân Bình // Tạp chí Dân chủ và pháp luật. Bộ tư pháp, Số 6/2005, tr. 52 – 62;
 68. Nguyễn Đặng Đình Lục, Thực tiễn thực hiện quyền giám sát của Quốc hội. –  Trong sách đã dẫn: Giám sát và cơ chế giám sát việc thực hiện…, tr.185.
 69. TS. Cao Văn Liên, (1999) (2003) Tìm hiểu các nước và các hình thức nhà nuớc trên thế giới. NXB Thanh niên Hà Nội; Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa X. Nghị viện các nuớc trên thế giới. Hà Nội, v.v…
 70. PGS.TS. Trương Đắc Linh, (2007) “Cơ chế giám sát hiến pháp theo các hiến pháp Việt Nam và vấn đề xây dựng tài phán hiến pháp ở nước ta hiện nay”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, (01) , tr. 03 – 9.
 71. Viện Hàn lâm khoa học trực thuộc UBTW ĐCS Liên xô, (1986) Những nguyên lí xây dựng Nhà nước Xô viết và pháp quyền, NXB Sách giáo khoa Marx-Lênin. H.
 72. J. S. Mill, (2006) Bàn về tự do, Nxb. Tri thức, H, tr. 130 – 131.
 73. C.L.Montesquieu, (1996) Tinh thần pháp luật. NXB Giáo dục, Hà Nội.
 74. Nguyễn Tôn Nhan dịch, (1999) Kinh Lễ, NXB Văn học, H, tr. 223.
 75. Vũ Văn Nhiêm, (2007) “Bàn về nguyên lý “một người, một phiếu bầu, một giá trị”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4(41);
 76.  Vũ Văn Nhiêm, (2007) “Pháp luật bầu cử – nhìn từ góc độ bảo đảm tính tự do công bằng cạnh tranh và tính đại diện”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, 4(228).
 77. Ngân hành thế giới, (1998) Nhà nước trong một thế giới đang chuyển đổi. NXB Chính trị quốc gia, H.
 78. Lê Thị Thu Oanh, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong tổ chức và hoạt động của thanh tra ở Việt Nam.
 79. PGS. TS. Nguyễn Như Phát, (2008) “Vấn đề xây dựng cơ chế tài phán hiến pháp ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí nhà nước và pháp luật, Viện nhà nước và pháp luật, (9), Tr 6-12,18.
 80. Tạ Quang Phát dịch, (1992) Kinh Thi, tập 3 NXB Văn học, H.
 81.  Thang Văn Phúc, (2006) “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Tạp chí Cộng sản (9), tr.46-51.
 82. Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (1982) Các văn kiện của kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khoá VII, Văn phòng Quốc hội và Nhà nước XB, Hà Nội, (tr .495 – 500)
 83. Thẩm Quỳnh dịch, (1973) Kinh Thư, Trung tâm học liệu, Sài Gòn.
 84. Jean-Jacques Rousseau, (2004) Bàn về khế ước xã hội, NXB Lý luận chính trị, H.
 85. Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng tháng 10. NXB Sự thật, H, 1985.
 86. Hồ Sỹ Sơn, (2002) “Vai trò kiểm tra của Viện kiểm sát trong hoạt động xét xử”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật (9), trang 49-55;
 87. Hồ Sỹ Sơn, (2005) “Hoàn thiện mối quan hệ giữa toà án và viện kiểm sát trong quá trình giải quyết vụ án hình sự” 2(202), Tr.63-68.
 88. Bùi Ngọc Sơn, (2006) Bảo hiến ở Việt Nam, H. : Tư pháp.
 89. Bùi Ngọc Sơn, (2008) “Xác lập những tiền đề cho chế độ tài phán hiến pháp ở Việt Nam” Tạp chí Toà án nhân dân, Toà án nhân dân tối cao (4), Tr:17-25;
 90. Jay M. Shafritz, (2002) Từ điển về chính quyền và chính trị Hoa Kỳ, NXB Chính trị quốc gia, H.
 91. PGS. TSKH. Phan Xuân Sơn, (2008) “Quyền lực công cộng, sự tha hóa quyền lực công cộng và tham nhũng” Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.
 92. Hồ Thích, Trung Quốc triết học sử đại cương. Bản dịch của Huynh Minh Đức, Khai Trí, Sài Gòn.
 93. Phạm Hồng Thái (2009) “Tổ chức quyền lực trong Hiến pháp 1946 – giá trị mang tính thời đại” Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.
 94. Lưu Kiếm Thanh và Phạm Hồng Thái (dịch), (2001) Lịch sử các học thuyết chính trị trên  thế giới. NXB Văn hoá thông tin, H.
 95. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (2008) “Lê Thánh Tông và vua Minh Mạng”, (8).
 96. PGS.TS. Vũ Thư, (2005) “Các khía cạnh lý luận và thực tiễn của việc thành lập cơ quan tài phán hành chính thuộc hệ thống hành pháp” Tạp chí Tạp chí Toà án, Toà án nhân dân tối cao, tr. 11 – 11;
 97. Thái Vĩnh Thắng, (2009) “Nhu cầu bảo hiến pháp và mô hình cơ quan bảo hiến phù hợp với Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (5), tr.3-4.
 98. Chu Hồng Thanh, Vấn đề giám sát thực hiện quyền lực nhà nước ở nước ta – Trong sách: GS.TSKH Đào Trí Úc, PGS.TS Võ Khánh Vinh (Đồng chủ biên). Giám sát và cơ chế giám sát…(Sách chuyên khảo đã dẫn),  tr.47.
 99. ThS luật học. Phạm Văn Tỉnh, (2003) “Quan niệm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước từ góc nhìn của hoạt động thi hành án hình sự”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật (1), tr.16 – 22;

100. Lê Minh Tâm, (2002) “Về tư tưởng nhà nước pháp quyền – khái niệm Nhà nước pháp quyền:, Tạp chí Luật học  (2), trang 32-38;

 1. 101.  NCVC Trần Thị Tuyết, (2005) “Bốn bản hiến pháp trong lịch trình 60 năm của Nhà nước cách mạng Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (9) trang 42.

102. Đỗ Thị Ngọc Tuyết, (2005) Những vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách hệ thống tòa án Việt Nam theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền LA TS Luật học : 5.50.01; Nơi xuất bản H, 213: bảng ; 30cm + 1tt  Phụ chú luận văn, luận án ĐH Quốc gia Hà Nội  Phụ chú thư mục Thư mục: tr. 186-193. – Phụ lục: tr. 194-213  Tóm tắt Nghiên cứu một cách toàn diện có hệ thống về mặt lí luận, đánh giá khoa học về tổ chức, thẩm quyền và thực trạng của hệ thống toà án. Dựa vào những quan điểm, phương hướng cải cách tư pháp của Đảng đề xuất những giải pháp tối ưu góp phần cải cách hệ thống toà án ở nước ta đáp ứng yêu cầu đổi mới và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

103. Tính minh bạch trong quản lý hành chính công: kinh nghiệm của Đan Mạch và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam. http://www.vass.gov.vn/hoinghi_hoithao/mlfo…

104. Alexis de Tocqueville, (2007) Nền dân trị Mỹ -Tập I ( bản tiếng Việt của Phạm Toàn), Nhà xuất bản Tri Thức, Hà Nội..

105. Nguyễn Văn Thảo, Xây dựng nhà nước pháp quyè̂n Việt Nam: bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, 1995.

106. John Stuart Mill . Bàn về tự do. (Nguyễn Văn Trọng dịch). NXB Tri thức, 2005.

107. Lê Minh Thông, (2003) Quyền giám sát tối cao của Quốc hội – Lịch sử phát triển và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay – Trong sách: Giám sát và cơ chế giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nuớc ở nuớc ta hiện nay (Sách chuyên khảo do GS.TSKH Đào Trí úc, PGS.TS Võ Khánh Vinh đồng chủ biên). NXB Công an nhân dân. Hà Nội, tr.178-179.

108. Nguyễn Anh Tuấn, (2003) Luận văn Thạc sĩ Nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền XHCN ,Viện Nhà nước và Pháp luật,Hà Nội.

109. Trần Hậu Thành, (2005) Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.  Loại tài liệu Sách, Nơi xuất bản H. : Lý luận Chính trị, Mô tả vật lý 415tr. ; 21cm;

110. Đào Trí Úc, (2007) Mô hình tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam, Hà Nội.

111. GS.TSKH. Đào Trí Úc, (2006) “Tài phán Hiến pháp và xây dựng tài phán Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Viện Nhà nước và pháp luật, (10), tr. 03 – 9.

112. Đào Trí Úc, Quan niệm về giám sát việc thực hiện quyền lực nhà nước và các cơ chế thực hiện giám sát. – Trong sách: GS.TSKH Đào Trí úc, PGS.TS Võ Khánh Vinh (Đồng chủ biên). Giám sát và cơ chế giám sát…(Sách chuyên khảo đã dẫn),  tr.12.

113. Nguyễn Hưng Vượng dịch, (1959) Hamilton, Madison and Jay. The Federalist papers. ( Luận về Hiến pháp Hoa Kỳ), NXB Như Nguyện, Sài Gòn.

114. Lã Trấn Vũ, (1964) Lịch sử tư tưởng chính trị Trung Quốc. NXB Sự thật, H.

115. Võ Khánh Vinh, (2003) “Về quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nhà nước ta”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật (8), tr.3-12;

 1. 116.  PTS Nguyễn Cửu Việt, (1999) Vấn đề cải cách tổ chức và hoạt động của Chính phủ và Ủy ban nhân dân: nhìn từ nguyên tắc kết hợp chế độ tập thể lãnh đạo với chế độ thủ trưởng, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, (6) (134), tr. 48.

117. Văn phòng Quốc hội, (2000) Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946-1960, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.69.

118. PGS.TS. Võ Khánh Vinh, (2005) Khái quát về hệ thống pháp luật Việt Nam: 60 năm hình thành và phát triển, số 9, trang 50, …

119. Đinh Ngọc Vượng chủ biên, (1992) Thuyết “tam quyền phân lập” và bộ máy nhà nước tư sản hiện đại, Nxb. Viện thông tin khoa học xã hội, 1992  Mô tả vật lý 104tr ; 20cm  Tóm tắt Sự ra đời, bản chất của Thuyết Tam quyền phân lập. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của nhà nước tư sản.

II. Tài liệu tham khảo Tiếng Anh

120. Susan Sullivan Lagon. The role of the independent judiciary.http://usembassy.state.gov/vietnam/

121. Francis D.Wormuth. The origins of modern constitutionalism. Copyright, 1949, by Harper&Brothers. Website:http://www.constitution.org/

122. Charles Howard McILWain. Constitutionalism: ancient and morden,CornellUniversitypress,New York, 1947.http://constitution.org

123. Principles of the rule of law. http://vietnam.usembassy.gov

124. Black’ Law Dictionary. West publishing, 1966, p.95.

III. Tài liệu tham khảo Tiếng Nga

125. Alekxeev X.X. Triết học pháp quyền. NXB Norma. Maxcơva, 1997, tr.1  (tiếng Nga). Pháp luật và quyền lực. NXB Tiến bộ.Maxcơva, 1998 (tiếng Nga);

126. Ziđkôv O.A. Hợp chủng quốc Mỹ. Hiến pháp và các văn bản pháp luật. NXB Tiến bộ. Maxcơva, 1993  (tiếng Nga), tr.197-226.

127. Tư pháp về Hiến pháp ở các nước SNG và Bantích. (Tập các văn bản quy phạm đã dẫn). Maxcơva, 1998;

128. Baglai M.V. Luật Hiến pháp Liên bang Nga. Tập bài giảng dành cho các Trường Đại học. NXB Norma-Infra. Maxcova, 1998 (tiếng Nga);

129. Ixaev I.A. Lịch sử nhà nước và pháp luật Nga. In lần thứ tư có sửa chữa và bổ sung. NXB Luật gia. Maxcơva, 2004 (tiếng Nga);

130. Mikhalieva H.V. Luật Hiến pháp của các nước thuộc SNG. Tập bài giảng NXB Luật gia. Maxcova, 1998 (tiếng Nga);

131. Sulzenkô Iu.L. Trích giảng Luật Hiến pháp Liên bang Nga. Viện Nhà nước và pháp luật thuộc Viện HLKH Nga. NXB Luật gia. Maxcova, 1997 (tiếng Nga); Tư pháp về Hiến pháp ở các nước SNG và Bantích. Tập các văn bản quy phạm (Chủ biên M.A.Mitriukôv). NXB Zertxalô.Maxcơva, 1998 (tiếng Nga);

132. Voxkobtôva L.E. ý nghĩa và các chức năng của quyền tư pháp. Trong sách đã dẫn. Maxcova, 2006, tr.158-163;

133. Vitơruk N.V. Tư pháp về Hiến pháp…. (Tập bài giảng đã dẫn).. Maxcova, 1998;

134. Êzeev. B.X. Hiến pháp-Nhà nước pháp quyền-Tòa án Hiến pháp. (Tập bài giảng đã dẫn) Maxcova, 1997;

135. Lịch sử các học thuyết chính trị và pháp lý (Giáo trình dành cho các Trường đại học Luật và các Khoa Luật do Viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm khoa học Nga, TSKH, GS V.X. Hercexiantx chủ biên). Nhóm xuất bản Norma-M-Bộ luật. Maxcơva, 1995 (tiếng Nga);

136. Trirkin V.E. Luật Hiến pháp của các nước ngoài. NXB Luật gia. Maxcova, 1997 (tiếng Nga); Hiến pháp của các nuớc ngoài (Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Hilạp, Đức, Nhật Bản, Canađa). In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung. NXB Bek. Maxcova, 1997 (tiếng Nga); Hiến pháp của các nước ngoài Đông Âu. Tập bài giảng và tra cứu. NXB Norma-Infra. Maxcova, 1996 (tiếng Nga);

IV. Một số trang Website có thể tham khảo

137. Tạp chí Cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn

138. Báo Pháp luật TP.HCM: http://www.phapluattp.vn

139. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: http://www.vksndtc.gov.vn

140. Tạp chí Tia sáng: http://www.tiasang.com.vn/

 1. 141.

142. Tòa án nhân dân tối cao: http://www.toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc

143. Bộ Tư pháp: http://www.moj.gov.vn/p/render.userLayoutRootNode.uP

144. Quốc hội: http://www.na.gov.vn/htx/Vietnamese/

145. Tìm văn bản pháp luật: http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/

146. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp: http://www.nclp.org.vn/

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: