Danh sách luận văn Thạc sĩ chuyên ngành luật nhà nước và lịch sử và lý luận nhà nước và pháp luật từ năm 2008 đến năm 2010

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật hiện đang lưu giữ bản chính các luận văn Thạc sĩ luật học chuyên ngành luật nhà nước, lịch sử và lý luận về nhà nước và pháp luật. Bạn đọc muốn tham khảo nội dung chi tiết của các luận văn này, xin liên hệ trực tiếp với Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. 

1- Trần Thị Thu Hà
Thực hiện pháp luật bầu cử hội đồng nhân dân cấp xã (Qua thực tiễn tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Thu Hà . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 94 tr.
Chuyên ngành: Luật hiến pháp
Người hướng dẫn: Pgs. Ts.
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 135

2- Trần Văn Long
Quyền được thông tin của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Văn Long . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 85 tr.
Chuyên ngành: Luật hiến pháp
Người hướng dẫn: Gs. Ts. Phạm Hồng Thái
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho:  LANN 136

3- Nguyễn Thị Thu Trang
Đổi mới mô hình chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Thu Trang . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 90 tr.
Chuyên ngành: Luật hiến pháp
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Thị Việt Hương
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho:  LANN 137

4- Trần Thị Hường
Tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Hường . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 85 tr.
Chuyên ngành: Luật nhà nước
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Chu Hồng Thanh
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 138

5- Trương Hải Long
Pháp luật về tuyển dụng công chức trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trương Hải Long . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 92 tr.
Chuyên ngành: Luật nhà nước
Người hướng dẫn: Ts. Lê Thị Hương
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho:  LANN 151

6- Đặng Văn Nhân
Hoàn thiện pháp luật về tố cáo hành chính ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Đặng Văn Nhân . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 94 tr.
Người hướng dẫn: Gs. TSKH. Đâo Trí úc
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho:  LANN 152

7- Nguyễn Thị Thu
Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam hiện nay
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Thu . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 98 tr.
Chuyên ngành: Luật nhà nước
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Vũ Thư
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 153

8- Nguyễn Văn Duyệt
Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay qua thực tiễn của tỉnh Bắc Cạn
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Duyệt . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 95 tr.
Chuyên ngành: Luật nhà nước
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Thái Vĩnh Thắng
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 154

9- Trần Đức Thú
Vai trò của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai trong việc bảo đảm pháp chế đối với hoạt động ban hành văn bản qui phạm pháp luật ở địa phương
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Đức Thú . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 116 tr.
Chuyên ngành: Luật nhà nước
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Vũ Thư
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 155

10- Thân Thế Anh
Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng: thực trạng và giải pháp
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Thân Thế Anh . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 100 tr.
Chuyên ngành: Luật nhà nước
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Vũ Thư
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 156

11- Ma Thị Luận
Văn bản qui phạm pháp luật về xây dựng: thực trạng và giải pháp
: Luận văn thạc sĩ Luật học . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 106 tr.
Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử NN và PL
Người hướng dẫn: Ts. Lê Hồng Sơn
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 157

12 – Phan Hải Anh
Qui chế văn hoá công sở trong các cơ quan nhà nướ
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Phan Hải Anh . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 81 tr.
Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Đinh Ngọc Vượng
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho : LANN 158

13- Phan Thị Thu Hà
Bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của công dân
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Phan Thị Thu Hà . – H. : Viện NN và PL, 2010 . – 83 tr.
Người hướng dẫn: Ts. Lê Hồng Sơn
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 159

14- Trần Thị Việt Dung
Quản lý nhà nước đối với Hội ở Việt Nam hiện nay
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Việt Dung . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 105 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thị Việt Hương
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 139

15- Trương Công Lý
Áp dụng pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự ở nước ta hiện nay
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Trương Công Lý . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 87 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Văn Luyện
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 140

16- Đậu Thị Thuỷ
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự (Qua thực tế ở Thanh Hoá)
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Đậu Thị Thuỷ . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 96 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Đinh Ngọc Vượng
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LANN 141

17- Nguyễn Mai Anh
Phòng chống tham nhũng dưới góc độ quản lý hành chính nhà nước
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Mai Anh . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 103 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thị Việt Hương
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 142

18- Lê Thúy Hiền
Hoàn thiện pháp luật về thủ tục hải quan đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hoá hải quan
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thuý Hiền . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 90 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Bùi Xuân Đức
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 143

19- Phạm Mai Hiên
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Mai Hiên . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 99 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Phạm Hồng Thái
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho:  LANN 144

20 – Mai Thị Thanh Hằng
Quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản ở nước ta hiện nay
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Mai Thị Thanh Hằng . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 92 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Bùi Xuân Đức
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 145

21- Nguyễn Thanh Hương
Pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ở nước ta hiện nay
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thanh Hương . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 95 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Vũ Thư
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LANN 146

22- Thái Thị An Hoa
Thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro của ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng tại Việt Nam
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Thái Thị An Hoa . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 105 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Bùi Xuân Đức
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LANN 147

23- Hồ Thị Hằng
Cải cách thủ tục hành chính về thuế: Thực trạng và giải pháp
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Hồ Thị Hằng . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 109 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Ts. Nguyễn Thị Việt Hương
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 148

24- Ngô Thị Thành An
Giải quyết khiếu nại hành chính ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định: Thực trạng và giải pháp
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Ngô Thị Thành An . – H. : Viện NN và PL, 2008 . – 108 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Lê Hồng Sơn; Ts.
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho:  LANN 149

25- Vũ Anh Tuấn
Phân cấp quản lý nhà nước về cán bộ công chức trong tiến trình cải cách hành chính ở nước ta hiện nay
: Luận văn thạc sĩ Luật học / Vũ Anh Tuấn . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 101 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Vũ Thư
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LANN 150

26- Lê Thị Tuyết Mai
Điều chỉnh pháp luật trong quá trình xây dựng và củng cố đội ngũ công chức ngành tài chính nước ta :
 Luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thị Tuyết Mai . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 115 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Phạm Hồng Thái
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 160

27- Nguyễn Anh Tuấn
Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại ở Việt Nam trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Anh Tuấn . – H. : Viện NN và PL, 2009 . – 84 tr.
Chuyên ngành: Luật hành chính
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Ts. Lê Thị Hương
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 161

28- Nguyễn Thị Tâm
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Tâm . – H. : Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2002 . – 118 tr.
Chuyên ngành: Luật nhà nước
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Hoàng Chí Bảo
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 133

29- Phạm Ngọc Hà
Nhà nước pháp quyền với việc thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân lao động ở nước ta hiện nay
 : Luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Ngọc Hà . – H. : Học viện CTQG Hồ Chí Minh, 2002 . – 135 tr.
Chuyên ngành: Luật nhà nước
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Người hướng dẫn: Ts. Lê Minh Quân
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL.
Kí hiệu kho: LANN 134

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: